ผู้เสนอ:

หน้าแรกนี้จัดการและดูแลโดย Mr Don onlineservice Ltd
กรุงเทพฯ
สามเสนซอย 1
เอ็ม เอ็น เรสซิเดนซ์

information@gmx.com

แบบฟอร์มทางกฎหมาย:

บจก

 


รับผิดชอบเนื้อหาข่าว-บรรณาธิการตามความหมายของมาตรา 18 (2) MStV:

มิสเตอร์ ดอน ออนไลน์ เซอร์วิส จำกัด
กรุงเทพฯ
สามเสนซอย 1
เอ็ม เอ็น เรสซิเดนซ์

 


แพลตฟอร์มออนไลน์ของยุโรปสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (แพลตฟอร์ม OS)

ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 524/2013 เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในเรื่องของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการขายออนไลน์หรือสัญญาบริการออนไลน์นอกศาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (แพลตฟอร์ม OS)
นี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากเราอยู่ในประเทศไทย

Offerer:

This homepage is managed and maintained by Mr Don onlineservice Ltd
Bangkok
Samsen Soi 1
MN Residence

information@gmx.com

Legal form:

LTD

 


Responsible for the journalistic-editorial content within the meaning of Section 18 (2) MStV:

Mr Don online service ltd
Bangkok
Samsen Soi 1
MN Residence

 


European online platform for resolving disputes between consumers and entrepreneurs (OS platform)

According to EU Regulation No. 524/2013 on online dispute resolution in consumer matters, consumers have the option of settling disputes with entrepreneurs in connection with online sales contracts or online service contracts out of court via an online platform (OS platform).
This does not apply since we are in Thailand

Anbieter:

Diese Homepage wird betreut und gewartet durch Mr Don onlineservice Ltd
Bangkok
Samsen Soi 1
MN Residence

informationen@gmx.com

Rechtsform:

LTD

 

Verantwortlich für den journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalt im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV:

Mr Don onlineservice Ltd
Bangkok
Samsen Soi 1
MN Residence

 

Europäische Online-Plattform zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern (OS-Plattform)

Nach der EU-Verordnung Nr. 524/2013 über die Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten ist für Verbraucher die Möglichkeit vorgesehen, Streitigkeiten mit Unternehmern im Zusammenhang mit Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen außergerichtlich über eine Online-Plattform (OS-Plattform) beizulegen.
Dieses gilt, da wir in Thailand sind nicht

  •  

Datenschutz:
การป้องกันข้อมูล
1. ภาพรวมของความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลทั่วไป
บันทึกต่อไปนี้ให้ภาพรวมง่ายๆ ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทั้งหมดที่คุณสามารถระบุตัวตนได้ สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อของการปกป้องข้อมูลได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลของเราซึ่งระบุไว้ใต้ข้อความนี้

การรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์นี้
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้?
การประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน „ประกาศเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ“ ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?
ในแง่หนึ่ง ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเมื่อคุณสื่อสารกับเรา นี่อาจเป็น z ข. เป็นข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการติดต่อ.

ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติหรือได้รับความยินยอมจากคุณโดยระบบไอทีของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคเป็นหลัก (เช่น อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือเวลาของการดูหน้าเว็บ) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร
ข้อมูลส่วนหนึ่งถูกรวบรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลอื่นๆ สามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณได้

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ผู้รับ และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ คุณมีสิทธิ์ขอแก้ไขหรือลบข้อมูลนี้ด้วย หากคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาในอนาคต นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ ในบางกรณี ที่จะร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ

คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณจะถูกประเมินทางสถิติ ส่วนใหญ่จะทำด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ที่เรียกว่า

สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการวิเคราะห์เหล่านี้ได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลต่อไปนี้

Data protection
1. Privacy at a glance
General information
The following notes provide a simple overview of what happens to your personal data when you visit this website. Personal data is all data with which you can be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our data protection declaration listed under this text.

Data collection on this website
Who is responsible for data collection on this website?
The data processing on this website is carried out by the website operator. You can find their contact details in the section „Notice on the responsible body“ in this data protection declaration.

How do we collect your data?
On the one hand, your data is collected when you communicate it to us. This can be z. B. be data that you enter in a contact form.

Other data is collected automatically or with your consent by our IT systems when you visit the website. This is primarily technical data (e.g. internet browser, operating system or time of the page view). This data is collected automatically as soon as you enter this website.

What do we use your data for?
Part of the data is collected to ensure that the website is provided without errors. Other data can be used to analyze your user behavior.

What rights do you have regarding your data?
You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data free of charge at any time. You also have the right to request the correction or deletion of this data. If you have given your consent to data processing, you can revoke this consent at any time for the future. You also have the right, under certain circumstances, to request that the processing of your personal data be restricted. You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

You can contact us at any time if you have any further questions on the subject of data protection.

Analysis tools and third-party tools
When you visit this website, your surfing behavior can be statistically evaluated. This is mainly done with so-called analysis programs.

Detailed information on these analysis programs can be found in the following data protection declaration.

2. โฮสติ้ง
โฮสติ้งภายนอก
เว็บไซต์นี้โฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอก (โฮสต์) ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของโฮสต์ นี่อาจเป็น v. ก. ที่อยู่ IP, คำขอติดต่อ, เมตาและข้อมูลการสื่อสาร, ข้อมูลสัญญา, รายละเอียดการติดต่อ, ชื่อ, การเข้าถึงเว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างผ่านเว็บไซต์

โฮสต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันของเรา (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อย่อย b DSGVO) และเพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อเสนอออนไลน์ของเราที่ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยผู้ให้บริการมืออาชีพ ( ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อ f GDPR) หากมีการร้องขอความยินยอมที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลจะเกิดขึ้นเฉพาะบนพื้นฐานของ Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO และ § 25 Para B. Device Fingerprinting) ตามความหมายของ TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

โฮสต์ของเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติงานเท่านั้น และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเกี่ยวกับข้อมูลนี้

2. Hosting
External hosting
This website is hosted by an external service provider (hoster). The personal data collected on this website is stored on the host’s servers. This can be v. a. IP addresses, contact requests, meta and communication data, contract data, contact details, names, website access and other data generated via a website.

The hoster is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) and in the interest of a secure, fast and efficient provision of our online offer by a professional provider (Art. 6 Para 1 lit. f GDPR). If a corresponding consent was requested, the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO and § 25 Para B. device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

Our hoster will only process your data to the extent that this is necessary to fulfill its performance obligations and will follow our instructions in relation to this data.

3. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่จำเป็น
การป้องกันข้อมูล
ผู้ดำเนินการของหน้าเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายและประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่คุณสามารถระบุตัวตนได้ ประกาศการปกป้องข้อมูลนี้อธิบายว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวมและสิ่งที่เราใช้สำหรับ นอกจากนี้ยังอธิบายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเพื่อจุดประสงค์ใด

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (เช่น เมื่อสื่อสารทางอีเมล) อาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย ไม่สามารถป้องกันข้อมูลทั้งหมดจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามได้

หมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้คือ:

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
สามเสนซอย5
MN Residence MR DON ออนไลน์เซอร์วิส บจก
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) โดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น


อีเมล์: information@gmx.com

หน่วยงานที่รับผิดชอบคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) โดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น

ระยะเวลาการเก็บรักษา
เว้นแต่จะมีการระบุระยะเวลาการจัดเก็บเฉพาะในประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป หากคุณยืนยันคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการลบหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลของคุณจะถูกลบ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลอื่นที่อนุญาตตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายภาษีหรือการค้า) ในกรณีหลังนี้ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อเหตุผลเหล่านี้หมดไป

3. General information and mandatory information
data protection
The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this data protection declaration.

If you use this website, various personal data will be collected. Personal data is data with which you can be personally identified. This data protection declaration explains what data we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

We would like to point out that data transmission on the Internet (e.g. when communicating by e-mail) can have security gaps. A complete protection of the data against access by third parties is not possible.

Note on the responsible body
The responsible body for data processing on this website is:

Thailand Bangkok
Samsen Soi 5
MN Residence MR DON onlineservice LTD
The responsible body is the natural or legal person who, alone or together with others, decides on the purposes and means of processing personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).


Email: information@gmx.com

The responsible body is the natural or legal person who, alone or together with others, decides on the purposes and means of processing personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).

storage duration
Unless a specific storage period has been specified in this data protection declaration, your personal data will remain with us until the purpose for data processing no longer applies. If you assert a legitimate request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g. tax or commercial law retention periods); in the latter case, the data will be deleted once these reasons have ceased to exist.

ข้อมูลทั่วไปตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
หากคุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อ 6 ย่อหน้า 1 จดหมายถึง GDPR หรือมาตรา 9 วรรค 2 จดหมายถึง GDPR หากมีการประมวลผลประเภทข้อมูลพิเศษตามข้อ 9 วรรค 1 ของ GDPR ในกรณีที่มีการยินยอมอย่างชัดแจ้งในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม การประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามมาตรา 49 (1) (a) GDPR หากคุณยินยอมให้จัดเก็บคุกกี้หรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ (เช่น ผ่านลายนิ้วมือของอุปกรณ์) การประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามมาตรา 25 (1) TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณตามข้อ 6 (1) (b) GDPR นอกจากนี้ เราประมวลผลข้อมูลของคุณหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายบนพื้นฐานของมาตรา 6 (1) (c) GDPR การประมวลผลข้อมูลยังสามารถเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามข้อ 6 ย่อหน้า 1 lit. f GDPR ย่อหน้าต่อไปนี้ของประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศที่สามอื่นๆ
เหนือสิ่งอื่นใด เราใช้เครื่องมือจากบริษัทในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่สามอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หากเครื่องมือเหล่านี้เปิดใช้งานอยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามเหล่านี้และประมวลผลที่นั่น เราต้องการชี้ให้เห็นว่าในประเทศเหล่านี้ไม่มีการรับประกันระดับการปกป้องข้อมูลเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น บริษัทในสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยที่คุณในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายกับเรื่องนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดออกได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ (เช่น หน่วยสืบราชการลับ) จะประมวลผล ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เราไม่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการประมวลผลเหล่านี้

การเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูล
การดำเนินการประมวลผลข้อมูลหลายอย่างทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นจนกระทั่งการเพิกถอนยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอน

สิทธิ์ในการคัดค้านการรวบรวมข้อมูลในกรณีพิเศษและต่อการโฆษณาทางตรง (มาตรา 21 GDPR)
หากการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามศิลปะ 6 เอบีเอส 1 ลิตร E หรือ F GDPR คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่เกิดจากสถานการณ์เฉพาะของคุณ สิ่งนี้ใช้กับการทำโปรไฟล์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการประมวลผลเป็นพื้นฐานสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ หากคุณคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เว้นแต่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีพื้นฐานการป้องกันที่ครอบคลุมสำหรับการประมวลผลซึ่งลบล้างผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ การใช้สิทธิ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ( การคัดค้านตาม บทความ 21 (1) GDPR).

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลเพื่อการโฆษณาโดยตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ยังใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยตรงดังกล่าว หากคุณคัดค้าน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยตรงอีกต่อไป (การคัดค้านตามข้อ 21 (2) GDPR)

สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ
ในกรณีที่มีการละเมิด GDPR ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่พำนักประจำ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนจะไม่กระทบกระเทือนต่อการเยียวยาทางปกครองหรือทางตุลาการ

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลที่เราประมวลผลโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือตามสัญญาที่ส่งมอบให้คุณหรือบุคคลที่สามในรูปแบบทั่วไปที่เครื่องอ่านได้ หากคุณร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบโดยตรง การดำเนินการนี้จะกระทำในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคนิคเท่านั้น

ข้อมูล การลบและการแก้ไข
ภายใต้กรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ได้ตลอดเวลา

General information on the legal basis for data processing on this website
If you have consented to the data processing, we will process your personal data on the basis of Article 6 Paragraph 1 Letter a GDPR or Article 9 Paragraph 2 Letter a GDPR, if special data categories according to Article 9 Paragraph 1 GDPR are processed. In the event of express consent to the transfer of personal data to third countries, data processing is also based on Article 49 (1) (a) GDPR. If you have consented to the storage of cookies or access to information on your end device (e.g. via device fingerprinting), data processing is also based on Section 25 (1) TTDSG. The consent can be revoked at any time. If your data is required to fulfill the contract or to carry out pre-contractual measures, we process your data on the basis of Article 6 (1) (b) GDPR. Furthermore, we process your data if they are required to fulfill a legal obligation on the basis of Article 6 (1) (c) GDPR. Data processing can also take place on the basis of our legitimate interest in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. The following paragraphs of this data protection declaration provide information on the relevant legal bases in each individual case.

Note on data transfer to the USA and other third countries
Among other things, we use tools from companies based in the USA or other third countries that are not secure under data protection law. If these tools are active, your personal data can be transferred to these third countries and processed there. We would like to point out that in these countries no level of data protection comparable to that of the EU can be guaranteed. For example, US companies are obliged to release personal data to security authorities without you as the person concerned being able to take legal action against this. It can therefore not be ruled out that US authorities (e.g. secret services) will process, evaluate and permanently store your data on US servers for monitoring purposes. We have no influence on these processing activities.

Revocation of your consent to data processing
Many data processing operations are only possible with your express consent. You can revoke consent that you have already given at any time. The legality of the data processing that took place up until the revocation remains unaffected by the revocation.

Right to object to data collection in special cases and to direct advertising (Art. 21 GDPR)
IF THE DATA PROCESSING IS BASED ON ART. 6 ABS. 1 LIT. E OR F GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA AT ANY TIME FOR REASONS ARISING FROM YOUR PARTICULAR SITUATION; THIS ALSO APPLIES TO PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. THE RESPECTIVE LEGAL BASIS ON WHICH A PROCESSING IS BASED CAN BE FOUND IN THIS DATA PRIVACY POLICY. IF YOU OBJECT, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR PERSONAL DATA INVOLVED, UNLESS WE CAN PROVE COMPREHENT PROTECTIVE GROUNDS FOR THE PROCESSING WHICH OVERRIDE YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR THE PROCESSING IS FOR THE PURPOSE, EXERCISE OR DEFENSE LEGAL CLAIMS ( OBJECTION ACCORDING TO ARTICLE 21 (1) GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS PROCESSED FOR DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT AT ANY TIME TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA FOR SUCH ADVERTISING PURPOSES; THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT RELATED TO SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION ACCORDING TO ART. 21 (2) GDPR).

Right of appeal to the competent supervisory authority
In the event of violations of the GDPR, those affected have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of their habitual residence, their place of work or the place of the alleged violation. The right to lodge a complaint is without prejudice to other administrative or judicial remedies.

Right to data portability
You have the right to have data that we process automatically on the basis of your consent or in fulfillment of a contract handed over to you or to a third party in a common, machine-readable format. If you request the direct transfer of the data to another person responsible, this will only be done to the extent that it is technically feasible.

Information, deletion and correction
Within the framework of the applicable legal provisions, you have the right to free information about your stored personal data at any time

4. การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
คุ้กกี้
เว็บไซต์ของเราใช้สิ่งที่เรียกว่า „คุกกี้“ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ปลายทางของคุณ สิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณทั้งชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (คุกกี้เซสชัน) หรือถาวร (คุกกี้ถาวร) คุกกี้ของเซสชันจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากการเยี่ยมชมของคุณ คุกกี้ถาวรจะยังคงจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณจนกว่าคุณจะลบออกเองหรือจนกว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี คุกกี้จากบริษัทบุคคลที่สามยังสามารถจัดเก็บบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (คุกกี้ของบุคคลที่สาม) สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราหรือคุณสามารถใช้บริการบางอย่างของบริษัทบุคคลที่สามได้ (เช่น คุกกี้สำหรับการประมวลผลบริการชำระเงิน)

คุกกี้มีหน้าที่ต่างกัน คุกกี้จำนวนมากมีความจำเป็นทางเทคนิค เนื่องจากฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์จะไม่ทำงานหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ (เช่น ฟังก์ชันตะกร้าสินค้าหรือการแสดงวิดีโอ) คุกกี้อื่นๆ ใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้หรือเพื่อแสดงโฆษณา

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดหาฟังก์ชันบางอย่างที่คุณต้องการ (เช่น สำหรับฟังก์ชันตะกร้าสินค้า) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (เช่น คุกกี้สำหรับการวัดผู้ชมเว็บ) (คุกกี้ที่จำเป็น) จัดเก็บไว้บนพื้นฐานของ Article 6 (1) (f) GDPR เว้นแต่จะมีการระบุพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและเพิ่มประสิทธิภาพ หากมีการร้องขอความยินยอมในการจัดเก็บคุกกี้และเทคโนโลยีการรับรู้ที่เทียบเคียงได้ การประมวลผลจะเกิดขึ้นตามความยินยอมนี้โดยเฉพาะ (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ย่อมาจาก a DSGVO และ § 25 ย่อหน้า 1 TTDSG) สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตคุกกี้เป็นรายกรณีเท่านั้น ยกเว้นการยอมรับคุกกี้สำหรับบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หากปิดการใช้งานคุกกี้ การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัด

หากบริษัทบุคคลที่สามใช้คุกกี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เราจะแจ้งให้คุณทราบแยกต่างหากในประกาศการปกป้องข้อมูลนี้ และหากจำเป็น จะขอความยินยอมจากคุณ

4. Data collection on this website
cookies
Our website uses so-called „cookies“. Cookies are small text files and do not cause any damage to your end device. They are stored on your end device either temporarily for the duration of a session (session cookies) or permanently (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted after your visit. Permanent cookies remain stored on your end device until you delete them yourself or until they are automatically deleted by your web browser.

In some cases, cookies from third-party companies can also be stored on your end device when you enter our site (third-party cookies). These enable us or you to use certain services of the third-party company (e.g. cookies for processing payment services).

Cookies have different functions. Numerous cookies are technically necessary because certain website functions would not work without them (e.g. the shopping cart function or the display of videos). Other cookies are used to evaluate user behavior or to display advertising.

Cookies that are required to carry out the electronic communication process, to provide certain functions you want (e.g. for the shopping cart function) or to optimize the website (e.g. cookies for measuring web audience) (necessary cookies). stored on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR, unless another legal basis is specified. The website operator has a legitimate interest in the storage of necessary cookies for the technically error-free and optimized provision of its services. If consent to the storage of cookies and comparable recognition technologies was requested, processing takes place exclusively on the basis of this consent (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO and § 25 Para. 1 TTDSG); the consent can be revoked at any time.

You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and only allow cookies in individual cases, exclude the acceptance of cookies for certain cases or in general and activate the automatic deletion of cookies when the browser is closed. If cookies are deactivated, the functionality of this website may be restricted.

If cookies are used by third-party companies or for analysis purposes, we will inform you of this separately in this data protection declaration and, if necessary, ask for your consent.

ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์
ผู้ให้บริการเพจจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งให้เราโดยอัตโนมัติ เหล่านี้คือ:

ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
ระบบปฏิบัติการที่ใช้
URL ผู้อ้างอิง
ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง
เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ร้องขอ
ที่อยู่ IP
ข้อมูลนี้จะไม่ถูกรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลนี้รวบรวมบนพื้นฐานของมาตรา 6 (1) (f) GDPR ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการนำเสนอทางเทคนิคที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของตน – ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะต้องได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์นี้

แบบฟอร์มการติดต่อ
หากคุณส่งคำถามถึงเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ รายละเอียดของคุณจากแบบฟอร์มสอบถาม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้จะถูกเก็บไว้โดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำถามและในกรณีที่มีคำถามตามมา เราไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลนี้ได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของมาตรา 6 (1) (b) GDPR หากคำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำเป็นต่อการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการตามข้อซักถามที่ส่งถึงเราอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อย่อยของ GDPR) หรือตามความยินยอมของคุณ (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อข้อเกี่ยวกับ GDPR) หากมีการสอบถาม สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะขอให้เราลบ เพิกถอนความยินยอมของคุณในการจัดเก็บ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป (เช่น หลังจากคำขอของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ – โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา – ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

สอบถามข้อมูลทางอีเมล โทรศัพท์ หรือแฟกซ์
หากคุณติดต่อเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือโทรสาร คำถามของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ชื่อ การสอบถาม) จะถูกจัดเก็บและประมวลผลโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลนี้ได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของมาตรา 6 (1) (b) GDPR หากคำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำเป็นต่อการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการตามข้อซักถามที่ส่งถึงเราอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อย่อยของ GDPR) หรือตามความยินยอมของคุณ (ข้อ 6 ย่อหน้า 1 ข้อข้อเกี่ยวกับ GDPR) หากมีการสอบถาม สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราผ่านทางคำขอติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบ เพิกถอนความยินยอมของคุณในการจัดเก็บ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป (เช่น หลังจากคำขอของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย – ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

5. เครื่องมือวิเคราะห์และการโฆษณา
Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้ฟังก์ชันของบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ผู้ให้บริการคือ Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Google Analytics ช่วยให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ได้รับข้อมูลการใช้งานต่างๆ เช่น B. การดูหน้าเว็บ ระยะเวลาการเข้าพัก ระบบปฏิบัติการที่ใช้ และที่มาของผู้ใช้ ข้อมูลนี้ถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ ไม่มีการกำหนดให้กับ ID ผู้ใช้

นอกจากนี้ เราสามารถใช้ Google Analytics เช่น บันทึกการเคลื่อนไหวและการคลิกของเมาส์และเลื่อนของคุณ นอกจากนี้ Google Analytics ยังใช้วิธีการสร้างแบบจำลองต่างๆ เพื่อเสริมชุดข้อมูลที่บันทึกไว้และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Google Analytics ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถจดจำผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น คุกกี้หรือลายนิ้วมือของอุปกรณ์) ข้อมูลที่รวบรวมโดย Google เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้มักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจัดเก็บไว้ที่นั่น

การใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามมาตรา 6 วรรค 1 จดหมายถึง GDPR และมาตรา 25 วรรค 1 TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ดูรายละเอียดได้ที่นี่: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์
คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics จัดการกับข้อมูลผู้ใช้ได้ใน de

Server log files
The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. These are:

Browser type and browser version
operating system used
Referrer URL
Host name of the accessing computer
Time of server request
IP address
This data is not merged with other data sources.

This data is collected on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the technically error-free presentation and optimization of his website – the server log files must be recorded for this purpose.

contact form
If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the contact details you provided there, will be stored by us for the purpose of processing the inquiry and in the event of follow-up questions. We do not pass on this data without your consent.

This data is processed on the basis of Article 6 (1) (b) GDPR if your request is related to the fulfillment of a contract or is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases, the processing is based on our legitimate interest in the effective processing of inquiries addressed to us (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) or on your consent (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) if this was queried; the consent can be revoked at any time.

The data you enter in the contact form will remain with us until you ask us to delete it, revoke your consent to storage or the purpose for data storage no longer applies (e.g. after your request has been processed). Mandatory legal provisions – in particular retention periods – remain unaffected.

Inquiry by e-mail, telephone or fax
If you contact us by e-mail, telephone or fax, your inquiry including all resulting personal data (name, enquiry) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass on this data without your consent.

This data is processed on the basis of Article 6 (1) (b) GDPR if your request is related to the fulfillment of a contract or is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases, the processing is based on our legitimate interest in the effective processing of inquiries addressed to us (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) or on your consent (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) if this was queried; the consent can be revoked at any time.

The data you sent to us via contact requests will remain with us until you request deletion, revoke your consent to storage or the purpose for data storage no longer applies (e.g. after your request has been processed). Mandatory legal provisions – in particular statutory retention periods – remain unaffected.

5. Analysis Tools and Advertising
Google Analytics
This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics enables the website operator to analyze the behavior of website visitors. The website operator receives various usage data, such as B. Page views, length of stay, operating systems used and origin of the user. This data is assigned to the respective end device of the user. There is no assignment to a user ID.

Furthermore, we can use Google Analytics, e.g. Record your mouse and scroll movements and clicks. Furthermore, Google Analytics uses various modeling approaches to supplement the recorded data sets and uses machine learning technologies for data analysis.

Google Analytics uses technologies that enable the user to be recognized for the purpose of analyzing user behavior (e.g. cookies or device fingerprinting). The information collected by Google about the use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

The use of this service is based on your consent in accordance with Article 6 Paragraph 1 Letter a GDPR and Section 25 Paragraph 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time.

Data transfer to the USA is based on the standard contractual clauses of the EU Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

browser plug-in
You can prevent Google from collecting and processing your data by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

You can find more information on how Google Analytics handles user data in de

7. ปลั๊กอินและเครื่องมือ
ยูทูบ
เว็บไซต์นี้มีวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube ผู้ดำเนินการเว็บไซต์คือ Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

หากคุณเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเราที่มีการรวม YouTube การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ YouTube จะถูกสร้างขึ้น เซิร์ฟเวอร์ YouTube ได้รับแจ้งว่าคุณเยี่ยมชมหน้าใดของเรา

นอกจากนี้ YouTube สามารถจัดเก็บคุกกี้ต่างๆ บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณหรือใช้เทคโนโลยีที่เทียบเคียงได้สำหรับการจดจำ (เช่น ลายนิ้วมือของอุปกรณ์) ด้วยวิธีนี้ YouTube สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ ข้อมูลนี้ใช้ i.a. ใช้เพื่อรวบรวมสถิติวิดีโอ ปรับปรุงการใช้งาน และป้องกันการพยายามฉ้อโกง

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube แสดงว่าคุณเปิดใช้งาน YouTube เพื่อกำหนดพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณโดยตรงไปยังโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ คุณสามารถป้องกันได้โดยออกจากระบบบัญชี YouTube ของคุณ

YouTube ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอที่น่าสนใจของข้อเสนอออนไลน์ของเรา สิ่งนี้แสดงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของมาตรา 6 ย่อหน้า 1 จดหมาย f GDPR หากมีการร้องขอความยินยอมที่สอดคล้องกันการประมวลผลจะเกิดขึ้นเฉพาะบนพื้นฐานของมาตรา 6 วรรค 1 จดหมายถึง GDPR และมาตรา 25 วรรค 1 TTDSG ตราบเท่าที่ ความยินยอมรวมถึงการจัดเก็บคุกกี้หรือการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น ลายนิ้วมือของอุปกรณ์) ตามความหมายของ TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้ในประกาศการปกป้องข้อมูลของ YouTube ที่: https://policies.google.com/privacy?hl=de

วิมีโอ
เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอินจากพอร์ทัลวิดีโอ Vimeo ผู้ให้บริการคือ Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA

หากคุณเยี่ยมชมหน้าใดหน้าหนึ่งของเราที่มีวิดีโอ Vimeo การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Vimeo จะถูกสร้างขึ้น เซิร์ฟเวอร์ Vimeo ได้รับแจ้งว่าคุณเยี่ยมชมเพจใดของเรา นอกจากนี้ Vimeo ยังได้รับที่อยู่ IP ของคุณ นอกจากนี้ยังใช้หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Vimeo หรือไม่มีบัญชี Vimeo ข้อมูลที่รวบรวมโดย Vimeo จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Vimeo ในสหรัฐอเมริกา

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Vimeo แสดงว่าคุณเปิดใช้งาน Vimeo เพื่อกำหนดพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณโดยตรงไปยังโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ คุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้โดยการออกจากระบบบัญชี Vimeo ของคุณ

Vimeo ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจดจำที่คล้ายกัน (เช่น ลายนิ้วมือของอุปกรณ์) เพื่อจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Vimeo ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอที่น่าสนใจของข้อเสนอออนไลน์ของเรา สิ่งนี้แสดงถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของมาตรา 6 ย่อหน้า 1 จดหมาย f GDPR หากมีการร้องขอความยินยอมที่สอดคล้องกันการประมวลผลจะเกิดขึ้นเฉพาะบนพื้นฐานของมาตรา 6 วรรค 1 จดหมายถึง GDPR และมาตรา 25 วรรค 1 TTDSG ตราบเท่าที่ ความยินยอมรวมถึงการจัดเก็บคุกกี้หรือการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น ลายนิ้วมือของอุปกรณ์) ตามความหมายของ TTDSG สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และตาม Vimeo เกี่ยวกับ „ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย“ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่: https://vimeo.com/privacy

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลผู้ใช้ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vimeo ที่: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts (โฮสติ้งในเครื่อง)
ไซต์นี้ใช้แบบอักษรบนเว็บที่ Google จัดทำขึ้นสำหรับการแสดงแบบอักษรแบบเดียวกัน Google Fonts ได้รับการติดตั้งในเครื่อง ไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Web Fonts ได้ที่ https://developers.google.com/fonts/faq และในประกาศการปกป้องข้อมูลของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Font Awesome (โฮสติ้งในพื้นที่)
หน้านี้ใช้ Font Awesome สำหรับการแสดงแบบอักษรที่เหมือนกัน ติดตั้ง Font Awesome ในเครื่องแล้ว ไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fonticons, Inc.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Font Awesome โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Font Awesome ที่: https://fontawesome.com/privacy

ความปลอดภัยของ iThemes
เราได้รวม iThemes Security ไว้บนเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการคือ iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (ต่อไปนี้เรียกว่า „iThemes Security“)

iThemes Security ใช้เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของเราจากการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย เพื่อจุดประสงค์นี้ iThemes Security รวบรวม i.a. ที่อยู่ IP เวลาและแหล่งที่มาของความพยายามเข้าสู่ระบบและข้อมูลบันทึก (เช่น เบราว์เซอร์ที่ใช้) iThemes Security ได้รับการติดตั้งภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

iThemes Security ส่งที่อยู่ IP ของ A ที่เกิดซ้ำ

7. Plugins and Tools
YouTube
This website includes videos from the YouTube website. The website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

If you visit one of our websites on which YouTube is integrated, a connection to the YouTube servers will be established. The YouTube server is informed which of our pages you have visited.

Furthermore, YouTube can store various cookies on your end device or use comparable technologies for recognition (e.g. device fingerprinting). In this way, YouTube can receive information about visitors to this website. This information is used i.a. used to collect video statistics, improve usability and prevent fraud attempts.

If you are logged into your YouTube account, you enable YouTube to assign your surfing behavior directly to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used in the interest of an attractive presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Article 6 Paragraph 1 Letter f GDPR. If a corresponding consent has been requested, the processing takes place exclusively on the basis of Article 6 Paragraph 1 Letter a GDPR and Article 25 Paragraph 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user’s device (e.g. device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

Further information on handling user data can be found in YouTube’s data protection declaration at: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

vimeo
This website uses plugins from the video portal Vimeo. The provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages equipped with a Vimeo video, a connection to the Vimeo servers will be established. The Vimeo server is informed which of our pages you have visited. In addition, Vimeo obtains your IP address. This also applies if you are not logged into Vimeo or do not have a Vimeo account. The information collected by Vimeo is transmitted to the Vimeo server in the USA.

If you are logged into your Vimeo account, you enable Vimeo to assign your surfing behavior directly to your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

Vimeo uses cookies or comparable recognition technologies (e.g. device fingerprinting) to recognize website visitors.

Vimeo is used in the interest of an attractive presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Article 6 Paragraph 1 Letter f GDPR. If a corresponding consent has been requested, the processing takes place exclusively on the basis of Article 6 Paragraph 1 Letter a GDPR and Article 25 Paragraph 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user’s device (e.g. device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

The data transfer to the USA is based on the standard contractual clauses of the EU Commission and, according to Vimeo, on „legitimate business interests“. Details can be found here: https://vimeo.com/privacy.

For more information on how to handle user data, see Vimeo’s privacy policy at: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (local hosting)
This site uses so-called web fonts provided by Google for the uniform display of fonts. The Google Fonts are installed locally. There is no connection to Google servers.

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s data protection declaration: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (local hosting)
This page uses Font Awesome for the uniform display of fonts. Font Awesome is installed locally. There is no connection to Fonticons, Inc. servers.

For more information about Font Awesome, see the Font Awesome Privacy Policy at: https://fontawesome.com/privacy.

iThemes Security
We have integrated iThemes Security on this website. The provider is iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (hereinafter „iThemes Security“).

iThemes Security is used to protect our website from unwanted access or malicious cyber attacks. For this purpose, iThemes Security collects i.a. Your IP address, time and source of login attempts and log data (e.g. the browser used). iThemes Security is installed locally on our servers.

iThemes Security transmits IP addresses of recurring A